Top

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ZUIDERPARK GAMES

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf 1 september 2017.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 "Koopovereenkomst": een koopovereenkomst waarbij u producten  koopt op afstand (zoals via de webwinkel, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd';
1.2 "u": een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 "Herroepingsrecht": uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;
1.4 "wij": de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;

Artikel 2 - Wie zijn wij

Zuiderpark Games
Nieuwendamlaan 396
2547 JV  DEN HAAG
NEDERLAND

E-mailadres: info@zuiderpark-games.nl
KvK nummer: 27264438 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.
3.2 Voordat u iets van ons koopt brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

Artikel 5 - De Koopovereenkomst

5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.
5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. ons e-mail adres waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke vermelding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenkrecht van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van Herroeping maar u hoeft niet te antwoorden. 
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a. het product heeft ontvangen; of
b. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd


7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijke verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht , meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het versturen van een e-mail of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
8.2 U stuurt het product terug binnen 14 dagen na de herroeping.
8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in de originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast  voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden  van het product behalve  als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze zelf dragen.

Artikel 9 - Onze verplichtingen bij herroeping

9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroepingsrecht dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van het product meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product aankoopbedrag. 
9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kostenloos.

Artikel 10 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht:
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordien;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne  niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Verzegelde audio-, en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
g. Kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 11 - De Prijs

11.1 De prijzen vermeld in onze webwinkel zijn inclusief BTW in Euro's, exclusief eventuele verzendkosten en onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 12 - Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1 Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.
12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.
12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst  en de levering van de producten.
13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden. 
13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald direct terugbetalen.
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling

14.1 U betaald de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt betaald u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.
14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 15 - Klachtenregeling

15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
15.2 Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 - Geschillen

16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Den Haag, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.


Artikel 17 - Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.
17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.